Aktualne przepisy prawa lokalnego przewidują udzielanie ulg, które stanowią pomoc publiczną, w podatkach lokalnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak i w opłatach czynszu dzierżawionego mienia gminnego, w szczególności w okresie stanu epidemii w wyniku:

  • ograniczeń w produkcji, usługach i handlu,
  • zwiększonych trudności i pogorszenia płynności finansowej
  • na skutek spadku obrotów gospodarczych i negatywnych konsekwencji ekonomicznych.

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się w ramach pomocy publicznej de minimis, lub pomocy publicznej mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce z tytułu podatku od nieruchomości o:

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami Przedsiębiorca może złożyć: 

  • w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą e-PUAP podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym
  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Barlinku, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek
  • lub wrzucić do urny przed Urzędem Miejskim w Barlinku.