10 lipca 2020 r. Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński podpisał umowę z Panem Sebastianem Owczarzem na realizację zadania „Wykonanie Miejskiego Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej w Barlinku”. W ramach tego zadania przewiduje się:

 • Wykonanie na podstawie pozwolenia na budowę nr 80/2017 ciągu pieszo-jezdnego zapewniającego dostęp do Centrum wraz z parkingiem i niezbędnym uzbrojeniem (kontynuacja zadania „Wzmocnienie terenów inwestycyjnych „Starego Tartaku” w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej”), w tym m.in. drogi wewnętrznej z kostki betonowej o powierzchni 490 m2, miejsc postojowych z kostki betonowej o powierzchni 580 m2, odcinków sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego (7 lamp) oraz małej architektury i zieleni.
 • Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zagospodarowania terenu przyległego do Jeziora Barlineckiego, w tym m.in.:
 • obiektu rekreacyjnego zawierającego pomieszczenie gospodarcze i wiatę rekreacyjną,
 • ubikacji systemowej wraz z przyłączami, instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi,
 • plaży w postaci trawiastej polany rekreacyjnej,
 • altany wejściowej z ławkami i tablicą edukacyjną,
 • stacji rowerowej,
 • stacji edukacyjnych z tablicami edukacyjnymi, nawierzchniami i wyposażeniem,
 • pomostu rekreacyjnego pełniącego funkcję punktu widokowego,
 • pomostu pływającego z możliwością cumowania,
 • integracyjnego placu zabaw wraz z nawierzchniami i wyposażeniem,
 • strefy fitness wraz z nawierzchniami i wyposażeniem,
 • strefy rekreacyjnej z polaną piknikową i boiskiem do siatkówki plażowej,
 • ścieżki pieszo-rowerowej dojazdowej i placów,
 • ścieżek pieszych,
 • obiektów małej architektury służących rekreacji i wypoczynkowi,
 • rekreacyjnych nawierzchni zielonych,
 • oświetlenia i monitoring terenu,
 • nasadzeń ozdobnych.

Projekt „Wzmocnienie terenów inwestycyjnych „Starego Tartaku” w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej”, stanowiący podstawę wykonania pierwszej części opracowała firma SAN-Technika Jolanta Skowron z Barlinka.

Program funkcjonalno – użytkowy stanowiący opis wymagań jakim ma odpowiadać zaprojektowane przez Wykonawcę zagospodarowanie terenu przyległego do Jeziora Barlineckiego opracowało Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa „MŁYN-PAPIERNIA”.

Obowiązki inżyniera kontraktu pełni firma Projekty i Nadzory Budowlane mgr inż. Witold Krasowski z Barlinka.

Wyboru wykonawcy dokonano w trybie przetargu nieograniczonego. Koszt przyjętej oferty to 1.974.000 zł brutto.

Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego przewidziane jest do dnia 30 listopada 2020 r., natomiast zakończenie całości zadania – do dnia 30 czerwca 2021 r.

Projekt realizowany jest z wykorzystaniem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich na podstawie umowy o dofinansowaniu Projektu Nr RPZP.09.03.00-00-32-026/18-00 z dnia 13 grudnia 2018 r. Kwota dofinansowania to ok. 1.050.000 zł.

 

Załączniki: